Medlemsbetingelser

 • GENERELT
  Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber hos HOSHII HOUSE,
  Parcelvej 95, 2830 Virum CVR-nr. 37868884 (herefter HH).
  Aftaler om medlemskab indgået via HH’s digitale kanaler (internet/app) indgås mellem en
  privatperson (herefter Medlemmet) og HH.
  Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og
  regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig
  del af Medlemsbetingelserne.
 • VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB
  Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr.,
  konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette
  straks meddeles HH. Det er medlemmets ansvar, at HH til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
 • BINDINGSPERIODE
 • Løbende medlemskabstyper er bindende i 3 måneder hvorefter det kan opsiges jf. nedenstående punkt om opsigelse.
 • Et forudbetalt medlemskab gælder den periode, der er betalt for. Medlemskabet ophører automatisk, når perioden udløber
 • og medlemskabet kan ikke opsiges eller sættes på pause før udløbsdatoen.

  MEDLEMSKABSTYPER
  Oversigt over HH’s til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester
  for de enkelte medlemskabstyper findes her.
  Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet giver Medlemmet
  adgang til at benytte det udstyr og services, der er omfattet af medlemskabstypen.
  Medlemskabet kan benyttes fra den startdato, som fremgår af købskvitteringen.

 • UMYNDIGE OG ALDERSKRAV
  Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal Medlemmet for at oprette et medlemskab kontakte HH direkte og aftale fremmøde med værge i HH. I forbindelse med indmeldelse i HH-center skal begge parter medbringe gyldigt billed-legitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse
  Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som HH måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og
  disse Medlemsbetingelser.
  Minimumsalderen for at træne i HH, uanset samtykke fra værge, er 15 år. HH forbeholder sig retten uden varsel til
  at justere denne aldersgrænse nedad.

 • ANDEN BETALER END MEDLEMMET
  Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler (herefter Anden Betaler), skal Medlemmet
  og Anden Betaler begge møde op i et HH-center med gyldig billed-legitimation.
  Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er), som Anden Betaler har påtaget sig at
  betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med sådan(ne)
  medlemskab(er) i henhold til Medlemsbetingelserne; herunder køb af produkter i automater/reception. Anden
  Betaler hæfter for ethvert krav, som HH måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse
  Medlemsbetingelser.

 • MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE
  Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en
  eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det
  ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

 • PAUSE
  Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af gebyr, jf. HH’s prisside. Medlemmet kan dog ikke
  sætte sit medlemskab på pause, når det er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på
  medlemskabet. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet på pause vil til enhver tid være tilgængelige via HH’s
  website.
 • BRUG AF MEDLEMSKAB/CENTER

 • HUSETS REGLER
  Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler.
  Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og
  kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af gebyr samt udelukkelse
  (blacklisting) af Medlemmet fra medlemskab i HH samt tilhørende virksomheder for en periode fastsat af HH eller
  permanent. HH forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler.

 • HH APP OG WEBSITE
  HH kan give Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app eller sit website. Medlemmets
  benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger
  modtaget fra HH.
  HH er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved HH’s App eller
  website, herunder i f.m. tilmelding, afmelding m.v.
 • PERSONLIG TRÆNING
  Når Medlemmet har et medlemskab i HH, kan personlig træning tilkøbes. Informationer samt gældende vilkår for
  køb af dette ses her.

 • TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER
  Visse medlemskabstyper muliggør, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige aktiviteter, som for eksempel
  holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på HH’s App eller website.
  Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere i
  de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan findes via HH’s website.

 • VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE
  HH anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til
  træning. HH bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der
  indtræffer i HH.

 • HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
  Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse
  i aktiviteter hos HH, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre
  aktiviteter korrekt og forsvarligt. HH bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende
  overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets
  almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

 • BRUG AF CENTRE TIL AT UDBYDE PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING M.V.
  Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i HH, såsom træningsvejledning, personlig træning eller
  kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden HH’s forudgående skriftlige tilladelse.

 • FILM- OG FOTOOPTAGELSER
  Det er ikke tilladt at benytte FW’s lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på
  kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med HH’s hovedkontor.
  Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i HH eller lave
  opslag heraf på online-media.
 • BETALING
  Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, et oprettelsesgebyr og eventuelle øvrige gebyrer og
  ydelser i henhold til HH’s til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget
  sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af HH kræver, at
  Medlemmet er tilmeldt en af HH anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger.
  Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt
  bortset fra ved opstart, hvor første medlemsskabsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding.
  Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt.
  Medlemmet modtager sine regninger på HOSHII HOUSE selvbetjening, hvor betalingen er udspecificeret.
  Ved et forudbetalt medlemskab, betaler Medlemmet ved oprettelsen forud for hele medlemskabsperioden.

 • BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER
  Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet, automatisk i henhold til de vilkår,
  der gælder om benyttelse af en af HH anvist betalingstjeneste. Vilkårene skal aftales særskilt og findes her.
  Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr. Læs mere
  om betalingsmuligheder og gebyrer på HH’s prisside her.
  Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske
  betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan HH opkræve det til enhver tid gældende gebyr, jf. FW’s prisside.

 • MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
  Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. HH opkræver
  rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af HH’s prisside her.
  Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har HH ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet
  ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har HH ret til uden yderligere varsel at ophæve
  medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks.
  Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på medlemskabet, hvis
  medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til HH og der er fremvist dokumentation herfor.
  HH forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for
  rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår.
  Gebyret fastsættes af HH eller af HH’s eksterne samarbejdspartnere.
  Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse,
  jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks.

 • REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER
  I tilfælde af et tilgodehavende hos HH, vil HH som hovedregel godskrive sådanne beløb i det fremadrettede
  medlemskab. Hvis medlemskabet er ophørt, og Medlemmet/Anden Betaler mener at have et beløb til gode, skal
  vedkommende rette henvendelse til HH’s medlemsservice via kontaktformularen på HH’s hjemmeside. Refundering
  kun kan ske til danske bankkonti.
 • ÆNDRINGER

 • HH kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via HH’s
  digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter HH medlemmet om
  ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet
  har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med nedenstående punkt om opsigelse.
 • HH kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. HH varsler
  Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden.
  Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med nedenstående punkt om opsigelse.

 • HH kan løbende foretage prisændringer. HH kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af
  stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et
  resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger
  relateret til HH’s levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller
  ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af
  udvidelser af eller ændringer i HH’s medlemskaber og tjenester. Såfremt HH foretager sådanne prisændringer
  underretter HH Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens
  ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

 • HH kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer
  kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for HH til håndtering af
  kundehenvendelser, bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som
  følge af omlægninger af HH’s forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af FW’s til enhver tid gældende
  prisliste samt HH’s digitale kanaler. Såfremt HH indfører nye gebyrer underretter HH Medlemmet herom med
  minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et
  eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter HH Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e-
 • kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft.
 • OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V.

 • MEDLEMMETS OPSIGELSE
  Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis
  Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af
  medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses.
  En opsigelse kan ske via selvbetjening eller via e-kommunikation til HH.
  Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra HH. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et
  medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt
  medlemskabet.

 • MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE
  Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra
  udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i
  henhold til ovenstående punkt.

 • MEDLEMMETS OPHÆVELSE
  Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis HH væsentligt og gentagne gange misligholder sine
  forpligtelser over for Medlemmet
 • HH’s OPSIGELSE
  HH kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis HH fx
  opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

 • HHs OPHÆVELSE M.V.
  HH har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over
  for HH. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemskort eller loginoplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. HH kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse,
  politianmeldelse m.v.
 • FORTRYDELSESRET
  Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev
  indgået.
  Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet
  vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.
  For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give HH en utvetydig
  erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at Medlemmet henvender sig til HH’s medlemsservice via e-kommunikation.
  Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved
  tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres
  forholdsmæssigt for den periode, som HH har leveret medlemskabsydelserne.
  Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere
  opstår tvivl om dette.
 • DOPING
  Medlemmet er forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for ADD. Hvis Medlemmet modsætter sig dette, vil det blive betragtet som en positiv
  test. En positiv test medfører, at HH kan ophæve medlemskabet og bortvise Medlemmet med øjeblikkelig virkning,
  jf. pkt. 6.2.
  Et Medlems besiddelse, brug, salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på
  overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt og vil blive
  anmeldt til politiet.
 • BEHANDLING AF PERSONDATA
  Når et medlemskab oprettes i HH, samt når Medlemmet benytter sig af HH’s øvrige tjenester eller foretager tilkøb,
  indsamler HH diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
  persondatapolitik.
 • ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
  Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over
  for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. HH er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel
  uagtsomhed, ligesom HH ikke er ansvarlig for indirekte tab.
  – Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets
  muligheder for at benytte HH er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder,
  skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre
  driftsmæssige handlinger igangsat af HH. Hvis Medlemmets muligheder for at benytte HH imidlertid er
  væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig
  reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde kontakte
  HH’s Medlemsservice.

 • Såfremt HH ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for
  HH´s kontrol, og som HH ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspender
  parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således
  ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig
  vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og HH ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet
  i en periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist
  refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den
  nævnte periode, vil FW modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i efterfølgende fakturering
  af Medlemmet.
 • LOVVALG OG VÆRNETING
  Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret.
  Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole.
  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsbetingelserne, har
  sidstnævnte forrang.
 • KONTAKTINFORMATION
  Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte HH via vores kontaktformular
  her eller e-kommunikation til hej@hoshii.dk